Khi làm “chính trị” thì nhất định phải ngay chính. Lại cần dùng “văn” không thể dùng “võ”. “Võ” chính là bạo lực, cưỡng chế và sát phạt, nhất là dưới góc nhìn của văn hóa truyền thống Trung Nguyên, nếu dùng vũ lực mà không có chính nghĩa thì sẽ bị phỉ nhổ… 

Mỗi chữ tượng hình trong văn hóa truyền thống Trung Hoa cổ đại đều có sinh mệnh và có liên hệ tương thông với các ký tự trên thiên thượng, đồng thời chúng cũng mang theo đặc tính và kết cấu của vũ trụ. Chữ Hán chính thể vừa có ngữ âm vừa có tính biểu tượng mà các loại chữ viết của các dân tộc khác trên thế giới không thể so sánh được.